De verhuurder zegt de huur op voor eigen gebruik

De verhuurder kan de huur  van een  negen jarige huurovereenkomst steeds opzeggen voor eigen gebruik (artikel 3 §2 Woninghuurwet).

Wie kan opzeggen:

 

 • de verhuurder zoals vermeld in de huurovereenkomst,
 • de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner,
 • de kinderen en kleinkinderen,
 • de ouders en grootouders van de verhuurder,
 • de broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten van de verhuurder of van diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner,

 

Let op : de verhuurder kan afstand doen van dit recht

 

Wat kan er opgezegd worden:

 

 • een huurovereenkomst van een onroerend goed, bestemd voor bewoning, met een basisduur van negen jaar.

 

Wanneer kan er opgezegd worden:

 

 • op ieder ogenblik tijdens de duur van de woninghuur.

 

Welke termijn respecteert men:

 

 • de opzegging dient te voorzien in een opzeggingstermijn van zes maanden

 

Op welke wijze wordt de opzeg verleend:

 

 • Bij aangetekend schrijven of door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder

 

Wat dient men noodzakelijk te vermelden in de opzegbrief:

 

 • De naam en het adres van de huurder
 • De datum van de opzegbrief
 • De datum van de aanvang van de termijn van zes maanden
 • De identiteit van de persoon dewelke het onroerend goed zal betrekken
 • En diens band van verwantschap met de verhuurder (bewijs voegen)
 • De naam en het adres van de verzender/verhuurder

 

De huurder kan binnen een termijn van twee maanden de nietigverklaring van de opzeg vorderen indien de verhuurder de band van verwantschap niet bewijst.

 

 

Welke wettelijke voorwaarden dienen er nageleefd te worden:

 

 • Het eigen gebruik door de verhuurder of diens verwanten (zie hoger) door het werkelijk te betrekken

 

Wat dient men te verstaan onder “werkelijk betrekken”:

 

 • Bewoning van het onroerend goed
 • Het vestigen en voeren van een onderneming in het onroerend goed, zonder zulks evenwel een loutere postbus mag worden.

 

Derhalve is het niet vereist dat de verhuurder of diens verwanten er nadien hun hoofdverblijfplaats vestigen. Een vennootschap, verbonden met de verhuurder en/of diens verwanten kan aldaar zijn zetel vestigen en aldus het onroerend goed werkelijk betrekken.

 

De bewijslast het werkelijk betrekken evenwel ligt bij de verhuurder.

 

De opzegging voor eigen gebruik vereist niet dat men het onroerend goed in zijn totaliteit betrekt.

 

Een opzegging betekenen teneinde aan het onroerend goed werken te kunnen uitvoeren, is geen opzegging voor eigen gebruik doch een toepassing van een ander wetsartikel

 

Het uitvoeren van werken om het onroerend goed voor zich zelf aangenamer te maken kan derhalve ook als een vorm van werkelijk betrekken weerhouden worden, zonder zulks dient beschouwd te worden als een onregelmatige opzeg voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Binnen welke termijn dient er sprake te zijn van het werkelijk betrekken:

 

 • binnen een termijn van één jaar na het verstrijken van de opzegtermijn of
 • in geval van verlenging na de teruggave van het goed door de huurder aan de verhuurder

 

Hoelang dient de verhuurder het onroerend goed zelf te betrekken:

 

 • ten minste twee jaar

 

Wat indien er een andere verwant van de verhuurder het onroerend goed betrekt:

 

Indien zou blijken dat het goed betrokken wordt door iemand anders dan degene die in de opzegbrief werd vermeld, doch deze behoort tevens tot verwanten van de verhuurder, zal de opzegging voor eigen gebruik niettemin geldig blijven.

 

 

Wat indien de verhuurder of diens verwanten hun verplichtingen miskennen:

 

 • de voormalige huurder heeft recht op een schadevergoeding ten belopen van 18 maanden huur, berekend op basis van de laatst betaalde huur, tenzij
 • ingeval van “buitengewone omstandigheden”

 

Wat dient er onder “buitengewone omstandigheden” voorzien te worden:

 

 • is ruimer dan overmacht
 • heeft in principe een oorzaak buiten de wil van de verhuurder en dewelke niet te voorzien waren bij de opzegging (ziekte, buitenlandse opdrachten, vaststelling dat er noodzakelijke werken in het onroerend goed dienen uit te voeren te alvorens het eigen gebruik aanvat enz)

 

De uiteindelijk appreciatie komt toe aan de Rechtbanken om de ernst van de ingeroepen ‘buitengewone omstandigheden” te beoordelen, rekening houdend met de billijkheid.

 

Wat in geval van een tegenopzeg door de huurder:

 

Wanneer de huurder tijdens de opzeg voor eigen gebruik door de verhuurder een tegenopzeg doet dewelke verstrijkt voor de initiële opzegtermijn, kan de huurder nadien geen aanspraken op schadevergoeding meer maken.

 

De verplichting tot eigen gebruik komt dan te vervallen.

 

WETTEKST:

 

Art. 3. Duur van de huurovereenkomst.

 • 1. Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden voor de vervaldag één van beide partijen een opzegging betekent.

Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

 • 2. De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. Indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot tot in de derde graad. (Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen betrekken, dan kan de opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. (Deze laatste moet op verzoek van de huurder de band van verwantschap bewijzen. De verhuurder moet aan dit verzoek voldoen binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de kennisgeving ervan. Zoniet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

(Het goed betrekt men binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder. Daarnaast moet het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

(De partijen kunnen evenwel overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.)


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.